Аеронавигационно инженерство Административно право Административно право на Беларус Алгебра Архитектура Безопасност на живота Въведение в професия "психолог" Въведение в културата на икономиката Висша математика Геология Геоморфология Хидрология и хидрометрия Хидросистеми и хидромашини История на Украйна Културология Медицина и заварка Методи и инструменти за измерване на електрически величини икономика Nachertatelnaya геометрия Основи эkonomycheskoy т oryy Защита на труда дизайнерски проект тактика процеси и структура на мислене Professyonalnaya психология Психология Психология на управлението Modern fundamentalnыe и изследвания prykladnыe в pryborostroenyy социална психология проблеми Социално-fylosofskaya Социология Статистика Теоретични основи на информатиката Теория на автоматичното регулиране теория на вероятностите Transportnoe десен туроператор Uholovnoe десен Uholovnыy Process Management производство sovremennыm физика Fyzycheskye феномен Философия на охлаждането и екология Икономика История на икономиката Основи на икономиката Икономика на икономиката Икономическа история Икономическа теория Икономически анализ Икономическо развитие на ЕС извънредни ситуации ВКонтакте съученици Моят свят Факсимиле LiveJournal Instagram

Цели и етапи на контрол
Контролирането на резултатите от рекламната кампания е неразделна част от маркетинговия контрол като цяло. В процеса на контрол се приема периодично цялостна или в някои области обективна проверка на рекламните дейности на дружеството, т.е. сравнение на планираните и действително получените показатели.

По този начин целите на контролирането на рекламната дейност са:

 анализ на съответствието на целите и задачите на рекламната дейност с целите и задачите на маркетинга;

 да се установи разликата между планираните и действителните разходи за провеждане на рекламна кампания;

 Идентифициране на конкретни резултати от рекламната дейност за определено време;

 разработване на мерки за подобряване на рекламната дейност в бъдеще.

Контролът на резултатите от рекламната кампания се осъществява на шест етапа:

първата - извършване на одит, тоест, ситуационен анализ, който трябва да даде незабавна "картина" на компанията, включително и на рекламата. В резултат на това е възможно да има точка за изчисления или база за сравнение. На този етап действителните стойности на индикаторите се намират по време на анализа;

второто е установяването на планирани количества и стандарти (цели, норми, норми). Наложително е целите да бъдат операционализирани, т.е. да се дефинира каква рекламна дейност, за кой продукт, коя целева група и кога да се прави. Нормите трябва да имат количествено значение. Например, увеличете продажбите с 10%, повишете информираността на целевата аудитория за продукта от 40% на 55%;

третата е измерването на действителните резултати, постигнати за определен период (ден, седмица, месец, тримесечие, година);

четвърто - сравняване на действителните стойности с планирани и стандартни;

петият - анализ на резултатите от сравнението, който позволява да се правят промени в планираните стойности и стандарти или в хода на рекламната кампания;

Шестото е разработването на препоръки за извършване на промени в хода на рекламна кампания.

Целта на контрола на резултатите от дейността на фирмата е :

 контрол върху въздействието върху продажбата на стоки от онези промоционални събития, които са били планирани по време на разработването на рекламната кампания на компанията;

 контрол на комуникативните показатели за отношението на потребителите към фирмата, нейните продукти, рекламни жалби и средства за масова информация, които се използват в хода на рекламната кампания;

 контрол на разходите за рекламната услуга на дружеството за дейността му;

 контрол на разходите от бюджета за провеждане на рекламна кампания;

 контрол на графика за показване на рекламата на целевата аудитория;

 контрол на провеждането на презентации, панаири, изложби и др., Както и разходите за средства за тези дейности.


border=0


Има няколко основни вида рекламни контроли :

- от естеството на целите, които се поставят под контрол:

 стратегически контрол;

 тактически контрол;

- в зависимост от времето, прекарано в разграничение:

 предварителен контрол (предварително изпитване);

 последващи действия (след тестване).

- В зависимост от обекта на контрол:

 контрол на икономическата и комуникативната ефективност на рекламата;

 контрол на рекламния бюджет;

 контрол на ефективността на рекламните медии и др.

- по вида на контролирания субект (т.е. лицето или организацията, която изпълнява контролни функции в рекламата): \ t

 вътрешен контрол (самоконтрол);

 външен контрол;

- основните нива на контрол върху рекламната дейност:

 нивото на рекламното обслужване на фирмата;

 ниво на маркетингова услуга и висш мениджмънт на фирмата;

 държавен и обществен контрол на рекламните дейности.

10.2. Модел за планиране на рекламна кампания и анализ на неговите резултати

Съвременните условия на производство и потребление в икономически развитите страни водят до увеличаване на изискванията за ефективност на рекламата, нейната ефективност, покритие на целевите пазари в и около страната, разширяване на рекламните цели, методи за оценка на рекламата и др.

Всичко това изисква от съвременните рекламодатели да използват най-модерното персонално компютърно оборудване, което да се прилага и на етапа на планиране и контролиране на резултатите от рекламната кампания. Украинските рекламодатели все още виждат персоналните компютри като инструмент за компютърна графика и само. Тази техника почти не се използва в рекламния бизнес за планиране и особено за анализиране на ефективността на рекламата.В икономически развитите страни фирмите са създали съвременни системи на статистически банки и модели на банки в софтуера на рекламната дейност (Фигура 10.1).

Фиг. 10.1. Модел за планиране на рекламна кампания и анализ на неговите резултати

Статистическата банка е съвкупност от съвременни методи за статистическа обработка на информация, които позволяват по-пълно да се разкрие взаимозависимостта на данните, необходими за планиране и анализ на рекламните кампании, и да се определи степента на тяхната статистическа надеждност. Методите за обработка на данните включват аритметични операции, статистически методи (над 100), графична обработка, прогнози и методи на изследователски операции. Банката трябва да даде възможност на рекламодателите да комбинират различни методи, да разширят или опростят информацията, получена в процеса на проучване на пазара.

В резултат на обработката на получените данни се разработват таблици или графики, изчисляват се статистически данни - средно аритметично, медиана, mod, вариация и дисперсия. Индуктивните еднофакторни методи са предназначени да проверят съответствието на характеристиките на пробните характеристики на общото население. За определяне на връзката между две или повече променливи се използват дву- и многофакторни методи за анализ на зависимостта.

Те включват следните методи за анализ :

регресионен анализ (статистически метод за анализ на данни за определяне на зависимостта на една променлива от друга или няколко независими променливи);

Анализ на вариациите (използван за проверка дали има значително въздействие на промените в независимите променливи върху зависимите);

факторен анализ (използван за изследване на взаимовръзките между променливите, за да се намали броят на факторите, които влияят върху ефективността на ефективността на рекламната кампания;

Дискриминационен анализ (позволява разделяне на информацията на отделни групи и обяснение на разликата между групите - този метод позволява новия обект да бъде приписан на група въз основа на неговите характеристики, например дефинирането на жизнения цикъл на продукта въз основа на определени характеристики).

Статистическите методи включват и клъстерния анализ - метод, чрез който можете да разделите съвкупността от целевата аудитория на отделни повече или по-малко хомогенни групи.

Изборът на метода на анализ зависи от естеството на задачите, които се решават.

В процеса на прогнозиране на напредъка на рекламната кампания определете качествените промени или състоянието на компанията във всяко бъдещо време. Използването на едни и същи модели за проверка на съответствието им с актуалния ход на рекламната кампания ще потвърди коректността (неправилността) на разработения модел на рекламна дейност или посочва отклонението на рекламната дейност на компанията от предишния план и последствията от тези отклонения.

; Дата на добавяне: 2017-12-14 ; ; Прегледи: 276 ; Публикуваният материал нарушава ли авторските права? | | Защита на личните данни | РАБОТА ЗА ПОРЪЧКА


Не намерихте това, което търсите? Използвайте търсенето:

Най-добри изказвания: Предаване на сесия и защита на дипломата - ужасна безсъние, което след това изглежда като ужасен сън. 7964 - | 6578 - или прочетете всичко ...

2019 @ edubook.site

Генериране на страница за: 0.003 секунди.